عبدالباری جهانی
ته لكه ستورى د آسمان پر لمن

ته لكه سترګه د سبا ښایسته یې
په آسمانونو كی تنها ښایسته یې
ته له ازله له پخوا ښایسته یې
ته د مستۍ ته د خمار په شپه كی
لكه ساقی لكه مینا ښایسته یې
لكه پانوس لكه رڼا ښایسته یې
لكه جلوه لكه برېښنا ښایسته یې
لكه شبنم لكه ځلا ښایسته یې
لكه ګلاب لكه بورا ښایسته یې
لكه لاله په سره لمن كی د بېدیا ښایسته یې
لكه غزل ټوله ښكلا ټوله له رنګه ډكه
لكه خیالونه د شاعر د هری خوا ښایسته یې

د خپراوی نیټه یکشنبه 1390/03/1    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()