ارواښاد رحمان بابا

بې لــــــه مینـــې مـــــــې روزګار نــــــــۀ شی فنا یـــم
کۀ په مینه کښې مـــې سر ځـــــی پــــــــرې رضا یم

یا به بوئین کــــــــــــړم د بهـــــــــار زیـــــړی ګلــــــونه
یا به مړ په کلیــــــو پــــــروت لکــــــــه بــــــــــــورا یم

پـــــــــــرهرونه مـــــې زولـــــن د زړۀ خــــــــوږیــــــــږی
چـــــــــې ویشتلــــــې یــــــې د زړۀ په ســر رســا یم

زۀ رحمـــــــــان چـــــې سرګردان په جهان ګــــرځم
لـــه بـــــې دردو مـــــرور لـــــــــــه یـــار پخــلا یـــــم

د خپراوی نیټه پنجشنبه 1390/04/9    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()