بمادر میهن بگو بگو از ما                                     بگو که دریافتیم ره حقیقت را

بگو که ای مادر بخاطر میهن ترانه میخوانیم

                                                 بگو که ای مادر شکوه میهن را همیشه خواهانیم

 

سعادت ملت شهامت کارگر          فروغ وحدت ها بقلب این کشور همیشگی بادا همیشگی بادا

 

بمادر میهن بگو بگو از ما                                     بگو که دریافتیم ره حقیقت را

چی عالمی دارد چی لذتی دارد     به پهنه یی هستی صدای خواستن ها زسینه یی انسان همیشه برخاسته

بمادر میهن بگو بگو از ما                                     بگو که دریافتیم ره حقیقت را

د خپراوی نیټه چهارشنبه 1390/05/19    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()