وقتی که دل تنگست، فایده اش چیست آزادی؟

زندگی زندانست، وقتی نباشه شادی

آدم که غمگینست، دنیا براش زندانه

در بین صد میلیون، باز هم تنها میمانه

دنیای زندانی دیوارست

زندانی از دیوار بیزارست

پرنده که بالش میسوزد

دل غم به حالش میسوزد

آخر مرگ است برایش رهایی

پرنده که بالش میسوزد

دنیای زندانی دیوار است

زندانی از دیوار بیزار است

وقتی که دل تنگست، فایده اش چیست آزادی؟

زندگی زندان است وقتی نباشه شادی

در دنیا هر کجا پرنده یی اسیره

وقتی که میخوانه آدم دلش میگیره

دنیای زندانی دیوارست

زندانی از دیوار بیزارست

د خپراوی نیټه چهارشنبه 1390/10/28    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()