را واخلی بیا د انقلاب  سره نشانونه پښتنو زلمو

دا خاوری انقلاب غواری د آزادی انقلاب

چه په خندا کرو د ژوندون مراو ګلونه ګلالو زلمو

دا خواری انقلاب غواری د آزادی انقلاب

د دغه خاوری د وطن په خاطر

 ملګرو پاڅی بیداری پیدا کری

د دغه تاله واله چمن په خاطر 

ملګرو پاڅی بیداری پیدا  کری 

د سور سپرلی د دی ګلشن په خاطر

  ملګرو پاڅی بیداری پیدا کری

 زغمل به غواری  زولنی د زنځیرونو  لیونو ځلمو

 دا خاوری انقلاب غواری د آزادی انقلاب

را واخلی بیا د انقلاب  سره نشانونه پښتنو زلمو

دا خاوری انقلاب غواری د آزادی انقلاب

توی په وطن کی ځلمیانو وینی 

زلمو په تاسو باندی سوال

د خویندو او میندو ، ماشومانو وینه 

زلمو په تاسو باندی سوال کوی

د بزګرانو او مزدورانو وینو زلمو 

تاسو باندی سوال کوی

که ځان ګتل غواری نو وشیندی سرونه لیونو زلمو

دا خاوری انقلاب غواری د آزادی انقلاب 

د خپراوی نیټه جمعه 1391/04/16    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()