دا د پښتنو وطن دی پښتونخوا نومیږی

هر یو بچی یې تورزن دی پښتونخوا نومیږی

وطن په عشق کې کوره دا هسې سربازان دی

تړلی په سر کفن دی پښتونخوا نومیږی

ځوان دی که بوډا قربانیږی د وطن په ننګ

دې ته حیران هر د شمن دی پښتونخوا نومیږی

هر بوټه یې خړوبیږی د غیرت په وینو

ښا یسته زرغون چمن دی پښتونخوا نومیږی

خود به په لړزا وی غلیم له تش میدان څخه

دلته کې هر یو تورزن دی پښتونخوا نومیږی

ورزی جنګ ډګر ته په ګډا د ډولو سره

دا ټول مین پر اټن دی پښتونخوا نومیږی

زه احمدزی چې په جګو غرونو یې مېن یم

دا غرونه زما ګلشن دی پښتونخوا نومیږی

د خپراوی نیټه چهارشنبه 1389/01/18    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()