اى لروبر محكوم آزاد پښتونه
 څه شی مخمور كړې انتظار یې څله؟
 
 زه غورزنګونه ستا په نوم وهمه
 ته دربدر او ناكرار یې څله؟
 
 ستا په تاریخ زه افتخار لرمه
 ته نو لـه ژوند څخه بېزار یې څله؟
 
 دا كاڼی بوټی درته ځیر دی بېل بېل
 چې نن ته خدایږو خواروزار یې څله؟
 
 څه خو لږ فكر او نظر كړه پیدا
 د استعمار په دام دوچار یې څله؟
 
 لالیه ویښ شه تیر عظمت دې څه شو؟
 آ تیره توره متانت دې څه شو؟
 
 ستا د تاریخ پاڼه چې وګورمه
 مستې چپې مې په خیزو راشی
 
 چې دې رایاد شی تیر شوكت او هیبت
 زما چپې په غورزنګو راشی
 
 ستا د همت او زوړ دبدب په نامه
 ځمكه هوا په خوځېدو راشی
 
 چې تاترې ته دې ایمل كړی څوك یاد
 له خوشالۍ په مستېدو راشی
 
 د خوشال خان د نوم اواز چې وشی
 ګور كې اورنګ په لړزېدو راشی
 
 نو تاته وایم ته ناچار كړې څه شی؟
 تسخیر په جال د استعمار كړې څه شی؟
 
 پاڅه زه نور تاته كتلى نه شم
 دا بده ورځ دې قبلولى نشم
 
 مونږ دې تاریخ كله دې حال ته پرېږدی
 ستا دا ژوندون نور زه منلى نشم
 
 د استعمار ښامار كړې هضم ګوری
 پاڅه دا حال دې زه زغملى نشم
 
 هله زنځیر د اسارت وشلوه
 نور دې په حال زه ژړېدلى نشم
 
 ستا په دې حال یم په ژړا او حسرت
 د ژړا شور اوس ټینګولى نشم
 
 لالیه بیا دې تیر شوكت غواړمه
 ستا پخوانى ننګ او غیرت غواړمه
 
 ماله خوشال بابا پیغام راكړى
 ونیسئ غوږ لږ شئ خبر پښتنو
 
 وایی بچوړو انتظار وشلوئ
 سره راغونډ شئ لروبر پښتنو
 
 ما امانت پت او ناموس پرېښى
 زما په لوروكړئ نظر پښتنو
 
 تاریخ دى منځ كې شهادت ته تیار
 لویو وړو د سم او غر پښتنو
 
 په ماله غمه دلته ګورتنګ شوى
 تپوس په كار دى د خیبر پښتنو
 
 بچیانو زه ستاسو ذلت نه منم
 ستاسو ژوندون په اسارت نه منم

د خپراوی نیټه چهارشنبه 1389/02/1    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()