سرچینه: دبینوا ویبپانه

که چیرې دستا نکز یو دقبیلې دنسب ونه یا شجره په غور سره و څېړو نو جو ته به شی چې دغه قبېله له اره غلجی پښتا نه دی او په احمد زیوچې د پښتنو خورا ستره او پیاوړې قبېله ده ور ګډیږی٠ ددغې قبیلې خلک زیا تره خلک د لو ګر او ننګر هار په ولا یتو نو کې مېشته دی٠(١) ستا نکزی هم دنورو پښتنو په څېر میلمه پا لونکی، په علم او پو هې مین او په پښتو او پښتو نو لۍ او پښتنی ننګ او غیرت خورا ټینګ خلک دی٠ دوی هیواد پا لو نکی او دګران هېواد افغا نستان د خپلواکۍ په لار کې یې ډېرې سر ښند نې کړی دی٠ د انګریزی ښکېلا کګرو
سره په دری ګو نو جګړو کې ستا نکزیوډ ېرې توری وهلی او همدارازد سره روسی ناتار په وړاندې یې هم له ځا نه ډ ېره مېړ ا نه ښودلې ده٠
د ستا نکزیو داستو ګنې سېمې :
د مخه مو وویل چې دستا نکزیو دقبېلې زیا تره خلک د لو ګر په ولایت کې او سیږی٠ د لو ګر ولایت نه سر بېره دننګر هار،کابل، میدان او وردګو، لغمان، بغلان، کندز،بلخ،سمنګانو، هرات او هیلمند په ولا یتونو کې هم یو شمېر ستا نکزی استو ګنه لری٠
١-دلو ګر په ولا یت کې دستا نکزیود قبیلې د استو ګنې سیمې :
دلو ګر ولایت په مر کز دحصارک په کلی کې٠
احمد زی کلا
دمحمد اغې لو ېدېز ته د مغول خېلو په سېمه کې٠
شا هی کلا
تاج خان کلا
کتب خېل
غزنی خېل
ابده خېل
کندهاری پل
شاه مزار
ابازک
بنی شروګان
٢- دکابل په ولایت کې دستا نکزیو دقبیلې سیمې په لاندې ډول دی:
دمو سهی په ولسوالۍ کې
د چهار اسیاب ولسوالۍ په الیا س خېلو او نمو نیاز کې
دپغمان په ولسوالۍ کې
دسروبی ولسوالۍ په تیزین او جګدلګ کې
٣- دمیدان اوو ردګو په ولایت کې دستانکزیو دقبیلې داستو ګنې سیمې په لاندې ډول دی:
دنرخ په ولسوالۍ کې
٤- دکندز په ولایت کې ستا نکزی په لا ند نیو ولسو الیو کې ژوند کوی:
دامام صاحب په ولسوالی کې
دخان اباد په ولسوالی کې
٥- دبغلان په ولایت کې دستا نکزیو دقبېلې داوسېدو سیمې په لاندې ډول دی:
دپلخمری په ولسوالۍ کې
دنهرین په ولسوالۍ کې
په بلا دوری کې٠
٦- دسمنګا نو په ولایت کې ستانکزی ددغه ولایت دمر کز دایبکو په ښار کې ژوند کوی٠
٧-د بلخ په ولایت کې ستا نکزی دغه ولایت دبلخ په ولسوالۍ کې استو ګنه لری٠
٨- دهرات په ولایت کې
٩-دهیلمند په ولایت کې
١٠- دلغمان په ولایت کې (٢)
١١- دننګر هار په ولایت کې ستا نکزی ددغه ولایت په لا ند نیو ولسوالیو کې استو ګنه لری:
دسره رود په ولسوالۍ کې
دچپر هار په ولسوالۍ کې(٣)
د ستا نکزیوقبیلې په خپلې غیږ کې یو شمېر استادان ،پو هان او لیکوالان او دکریکټ دلوبې اتلان رو زلی دی چې کولای شو دهغو په لړ کې دلاند نیو ښاغلو نو مو نه یاد کړو :
١- دکابل پو هنتون د ژورنالیزم دپو هنځی ا ستاد ښاغلی پو هندوی نصر الله ستا نکزی چې تکړه ژورنالیست اولیکوال او دڅو علمی کتا بو نو مؤلف دی٠
٢-دلوی غر دویبپاڼې چلوونکی او د پښتو ژبې لېکوال ښا غلی رفیع الله ستا نکزی ٠
٣- دنګاه تلو یزیون اوندا راډیو ویاند ښا غلی محمد نسیم ستا نکزی٠
٤- ښا غلی اسد الله ستا نکزی
٥- دافغا نستان دملی کر یکټ دډلې لو بغاړی ښاغلی اصغر ستانکزی٠

دستانیزیو قبېله :
ستانی زی هم دپښتنو دغلجیو په ټو لنیز ګروپ او ډله کې یوه پېژندل شوې قبېله ده چې دسلیما نخیلو دقبیلې یو ښاخ ګڼل کیږی٠ ستانیزی دننګر هار ولایت دغلجا یی حصارک ا و دسره رود په ولسوالیوا و همدارزد وردګو په شمالی برخه کې استو ګنه لری٠ داسې روایتو نه هم شته چې جبار خېل او با بکر خېل پښتا نه دستانیز یو مشهورې څا نګې دی چې دکابل او جلال اباد تر مینځ سېمو کې مېشته دی٠ (٤)
ستانی زی هم دنورو پښتنو په څېر توریالی او غیر تمن خلک دی٠ که څه هم دکر نې لږې ځمکې لری ، خو یو شمېر یې په کو چنیو سوداګریو او یو شمېر هم په دولتی ملا زمتو نو بو خت دی٠
دستا نیزیو د قبیلې یو وتلی لیکوال، کیسه لیکونکی اوژورنالیست ښا غلی محمد نسیم ستا نیزی دی چې اوس دامریکې غږ راډیو دپښتو څانګې ویاند هم دی٠
-------------------------------------------------------------------
ماخذو نه او منا بع;
١-پښتنی قبیلې، دکتور لطیف یاد تالیف ١٦٠ مخ، دپېښور چاپ ٠
٢-ستانکزی څوک دی؟ دلوی غر ویبپا ڼه، درفیع الله ستانکزی مقاله٠
٣-معلومات مختصر درباره اقوام وقبا یل ولایت سرحدی کشور،٣٢ مخ، دکابل چاپ
پښتنی قبیلې، ١٦٠ مخ٠

دکتور لطیف یاد - استر الیا   

د خپراوی نیټه جمعه 1389/04/25    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()