ارواښاد حمزه بابا

پــــــه پردۍ ژبـــــــه خبرې پښتون  نــــــۀ کا

بې لېـــــلا بله سودا خـــــــــو مجنون نــۀ کا

څو د خپـــــل ادب باران بانـــدې ونــــــۀ شی

بل بـــــاران بـــــه د قام فصل زرغون نــــــۀ کا

غېرو ژبو کړې لاهو پـــه خپــل تهذیب کښې

بې پښتو به دې اوس هیڅوک راستون نۀ کا

خپلــــې ژبې خپــــل تهذیب وتـــــه چې شا کا

ملګرتیـــــا لــــــه هغــــــه قامــــه ژوندون نۀ کا

اول خپــــــــله ژبــــــــه، پسته نـــــــورې ژبــــې

بې بنیــــــاده عمارت خـــــــو سمون نـــــــۀ کا

فرنګیـــــان د پښتو ژبې خــــوشه چین دی

خــــو دې درمن تـــــه نظر هــــم پښتون نۀ کا

بې لــــه دې که ټول جهان هم ورته پرېږدې

بل میراث به ستا نســــلونه ممنون نـــــۀ کا

پاڅــــــه پاڅـــــــه د عمل جذبـــــه پیدا کړه

یـــو ملت هـــــم ترقی پــــــه افسون نـــــۀ کا

د خپراوی نیټه جمعه 1390/02/2    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()