جګړه دسر په بدل وګټی سیاست وبایئلی
پښتون په نوم دپښتانه ځان سلامت وبایئلی

...دغلامۍ زنځیر په غاړه ځان آزاد بولی
دخپل منځی جګړو په پایله کی قومیت وبایئلی

پښتون پنځه ځای ویشل شوئ په ځان نه دئ خبر
بی واکه ژوندکړی په خپل کورخپل موجودیت وبایئلی

پښتون فقط دې ته خوشال دئ چی پښتون یادیږی
پښتون دقوم په حیث دلوی پښتون حیثیت وبایئلی

پښتون دپلار نیکه په زوړ تاریخ ډیر ویاړ کوی
په خپله ناست لاس په دوعا وی متانت وبایئلی

پښتون دبل په لمسه خپل کور ورانولای هم شی
پښتون جنت ته وی نیت کړئ خو جنت وبایئلی

پښتون کاکا او دکاکا ځوی ته تر بور وایی
ورور دغلیم په سترګووینی خپل قوت وبایئلی

تر څو چی سر ځانله پیدا نه کړی بی سره پښتون
دخدمتګار غیرتی قوم به ننګ غیرت وبایئلی

د خپراوی نیټه پنجشنبه 1390/02/29    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()