خوږمن خوږمن دی

کندهار غمجن غمجن دیبمونه په وریږی کندهار زوریږی

هر رنګه سختی ورباندی تیریږیخپه خپه یی هر انسان دی

کندهار غمجن غمجن دیپه کی شخړی دی خیټی یی مړی دی

د غلو او رازنویی په کی جګړی دیپه وینورنګ ټول وطن دی

کندهار غمجن غمجن دیتوری تیری دی چیغی دی ناری دی

په ښه ځوانانو یی ډکی هیدیری دیپه کی پراته زخمیان دی

کندهار غمجن غمجن دیبندی د هرغم دی خبګیان یی اړم دی

نن یی هر خواکی جوړ تور تم دیهر کور کی کوڼډی یتیمان دی

کندهار غمجن غمجن دیتالی یی خرابی دی جګړی هر شیبی دی

د سرو مرمیو په کی بلی سری لمبی دیڅوک بندخانو کی بندیان دی

کندهار غمجن غمجن دیجنګونه نه سړیږی هر رنګه ژړیږی

د مرګ توره بلا یی په وینو نه مړیږیهر څه وران وران دی

کندهار غمجن غمجن دیظلمونه یی په سردی دردونه یی ډیردی

کوم به یی یاد کړی هر څی یی دربدردیورنه تاو فوزد هر دښمن دی

کندهار غمجن غمجن دیخزان ده په ګلانو یی روانی د شهیدانو یی

جنازی دی غورزی خاوری په ارمانو ییپه تماشه یی ټول جهان دی

کندهار غمجن غمجن دیقلم د ذ بیح الله به یی کوم درد بیان کړی

خدای د صوله راولی کرار ټول وطن کړیخدایه ارمان ارمان دی

کندهار غمجن غمجن دی

د خپراوی نیټه پنجشنبه 1390/02/29    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()