ژونده ! غـــــــــــــــــرنی دی کــــــړولو
گـــــــوره صحـــــــرانی دی کــــــــړولو
داسی خـــــو څــــــــوک نه کـــړی گوره
مــــــرگ ته هــــــواسی دی کـــــــــړولو
نـــظر چی کــــــــړم پښــــــــــتون ته کله
خـــــــپلو کی پــــــــــردی دی کـــــــــړلو
ورور می چی پښــــــــتو را سـره نه منی
څــــــنگه دی زړونــــو کی بدی دی کړلو
ما خـــــــو به ارمـــــــان د اتــــــفاق کولو
داسی د وران عــمر خـــــواری دی کړلو
تـاچی راتـــــــه وران کــــــــړو هـــــــغه
زړه اوس په ژړا کی تــــــباهی دی کړلو
حسن زای خو د قســمت سره جکړه کوله
ستا دلاسه شین په زړه دغلی دی کــــړلو
جیحون امیری حسن زای

د خپراوی نیټه پنجشنبه 1390/02/29    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()