پښتون یم د پښتــــو په لاره تــــل مـــــدام جنـــــگیږم
هیـــڅ نه یمه نیمـــگړى
چې هــرکلـــه مریـض شم په جنـــگونو کې رغیـــږم
تشخیص مې د ځان کړى

له موره چې پیــــدا شوم زما سر ته یې کیښـــوه توره
چې دا کار به کـــــوې ته
دا دا مـې راتــــه وویــــل زمـــا د ستــــرگـــــو توره
وطــــن به دې ســـاتی ته
چې بیـرته پــاتې نه شې پــه میــــدان کې له تــربوره
په مــخ کې به ورځې ته
ابۍ مې راتـــه وې پـــه بې ننـــگۍ دې خپـــه کیـــږم
ما ننـــگ تـــه یې راوړى

چې غږد ســربازۍ واورمه وینـه مې په جـــوش شی
پاڅـــم په خــــلاصه ټنـډه
چې شرنگ دتورې واورم هرسرود مې فراموش شی
ورځـــم په منـــډه منـــډه
دښمن چې راته وګــــوری دویرې نه بې هـــوش شی
بیــا ژاړی لکه کـــــونډه
که د یوقــــدرته غټ وی پاس په څټ یې ورسـورېږم
په یو گــــــوزارمې وړى

په دروغــــو لاپې نه کـــوم ښـــــکارم یم لکـــه لمـــر
دنیـــا کې لــور په لـــــور
دښمــــن بانـــدې چــې غــــږ کــــــړمـه د الله اکبـــــر
د ځـــــا نــه اخــــــلی اور
ولجــــو کې مې راوړى لـــــه غــلیمـــه ځنــــې ســـر
ښــــکاره دى زمـــــا زور
په منــــځ کې د ایشـــــیا د قهــــرمان په نــــوم یادېږم
هروخــت مې بــرى وړى

یو ځل چې قیــــامت تیــــرشی خلک پاڅی له قبـرونه
بیا یې څـوک نه شی وژلى
زه تیـــریمـــه د شـــلو قیـــامتــــونــو لـــه جنـــدرونه
لــــه قبـــره یــــــم وتــــلى
پوره حســـاب مې ورکـــړرابهــرشــوم له تیــــارونه
ما خپــــل اجل خــــوړلى
صادق پخپل اقرار زه «ملنــــــگ جان» صفا غږېږم
چـې وایی وری وگــــړى

د خپراوی نیټه شنبه 1390/02/31    |لیکوال: عوزیر ستانکزی    |    | نظرات()